Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa obowiązująca w miejscu i w czasie odbywania się wydarzeń organizowanych przez ONdance Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903415, NIP: 5223203694, REGON: 389090680, zwanym dalej: „ONdance Events” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem wdrażanych procedur jest: 

a. zwiększenie bezpieczeństwa instruktora oraz klientów ONdance Events, 

b. minimalizowanie ryzyka zakażenia instruktora oraz klientów i innych osób z zewnątrz, 

c. ograniczenie liczby kontaktów w miejscu prowadzenia zajęć, 

d. kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

2. W miejscu prowadzenia zajęć udostępnione zostają: 

a. Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego, 

b. Zasady prawidłowego mycia rąk, 

c. Instrukcja jak skutecznie dezynfekować ręce, 

d. Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę, 

e. Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 

§ 2 ZAPEWNIENIE PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ INSTRUKTORA 

1. Instruktor deklaruje, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażeni koronawirusem. 

3. Instruktor ONdance Events przestrzega obowiązku używania maseczki lub przyłbicy ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. 

4. Instruktor ONdance Events realizuje następujące wytyczne: 

a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem, 

b. należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe (np. podczas prowadzenia zajęć) – maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra), 

c. zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (rekomendowane minimum 1,5 m), 

d. regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), 

e. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 

f. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

g. używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą), 

h. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci; 

i. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość. 

j. Zaleca się higienę rąk: przed i po pracy z klientem, po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp, przed dotykaniem ust, nosa czy oczu, po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania, przed i po skorzystaniu z toalety, przed wejściem do pomieszczenia dla personelu, przed i po posiłku, spożywaniu napojów. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk. 

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW 

1. ONdance Events informuje każdego ze swoich klientów o niniejszej Procedurze Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego i każdy klient ma obowiązek zapoznać się z nią przed przystąpieniem do zajęć. 

2. W miejscu prowadzenia zajęć, przy wejściu do każdej z sal, znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób ćwiczących. ONdance Events nie dopuszcza do jej faktycznego przekroczenia. 

3. Oznaczone zostały miejsca dezynfekcji rąk. 

4. Klient przed przystąpieniem do zajęć składa deklarację o swoim aktualnym stanie zdrowia w formie oświadczenia. ONdance Events może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z usługi w terminach wskazanych przez instruktora do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. 

5. ONdance Events zaleca utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy klientami i instruktorem oraz noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych w ciągach komunikacji (hol, recepcja, toalety, szatnia). 

6. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy Zajęciami. ONdance Events dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich w miejscu prowadzenia zajęć oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe. ONdance Events zaleca niewchodzenie na teren placówki, w której prowadzone są zajęcia wcześniej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. 

7. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15 min pomiędzy zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia powierzchni. 

8. ONdance Events rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, w której odbywają się zajęcia, proszony jest, by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to możliwe. Osoby postronne, które nie są klientami ONdance Events ani Uczestnikami zajęć, poza rodzicami lub opiekunami prawnymi, nie są wpuszczane na teren placówki, w której odbywają się zajęcia ze względów bezpieczeństwa. 

9. ONdance Events zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, holu, toalet, szafek i stref, z których korzysta klient. 

10. W miejscu prowadzenia zajęć dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla klientów w obszarze wejścia/recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. Ponadto przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących znajduje się preparat do dezynfekcji. 

11. Klient został poinformowany, że po każdym użyciu przyrządu/maty do ćwiczeń zobowiązany jest do jego dezynfekcji. ONdance Events zaleca w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty. 

12. W placówce, w której odbywają się zajęcia nie ma działających suszarek nadmuchowych do rąk ani sprzętów do ćwiczeń zainstalowanych na stałe. 

13. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie miejsca prowadzenia Zajęć ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 4 PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA INSTRUKTORA 

1. W przypadku wystąpienia u instruktora wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, jest on niezwłocznie odsuwany od pracy i odsyłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takim wypadku wstrzymuje się przyjmowanie klientów, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń. 

2. Instruktor oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, tzw. Izolatorium, które to zostało wyposażone w środki ochronne i płyn dezynfekujący. 

3. Przeprowadza się rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie wszystkich powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

4. Stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

§ 5 PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KLIENTA 

1. Klienci przed wejściem na teren placówki, w której odbywają się zajęcia wypełniają ankietę dotyczącą stanu ich zdrowia i są poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi, jeśli: 

a. obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej (powinni wtedy udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej), 

b. są objęci kwarantanną lub izolacją, 

c. mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. 

2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania ze ONdance Events, zostaje on odsunięty od zajęć i poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. Klient oczekuje na transport w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu – izolatorium. 

3. Zajęcia są w takim wypadku przerywane, a przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i sprzęty, z których korzystał klient dezynfekowane. 

4. ONdance Events o zdarzeniu informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla swojego miejsca lokalizacji. 

5 ONdance Events ustala listę klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

6. ONdance Events stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.